СТАТУТ АССОЦИАЦИИ
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Протоколом Загальних зборів
членів №1
від 23 грудня 2010 року

СТАТУТ


АСОЦІАЦІЇ:
«ВСЕУКРАЇНСЬКА ФУНДАЦІЯ КОМПАНІЙ ІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»


(ВИТЯГ)


1. Загальні положення

 1. Асоціація «Всеукраїнська фундація компаній із організаційно-правового забезпечення програм допоміжних репродуктивних технологій» (далі — «Асоціація») є неприбутковим, добровільним, некомерційним відкритим договірним господарським об'єднанням підприємств (господарською асоціацією), установ та організацій, які займаються організаційно-правовим забезпеченням програм лікування безпліддя з використанням допоміжних репродуктивних технологій, яка створена для захисту їх інтересів та інтересів усіх учасників зазначених програм.
 • Повна назва Асоціації:

українською мовою — «Всеукраїнська фундація компаній із організаційно-правового забезпечення програм допоміжних репродуктивних технологій»;

російською мовою — «Всеукраинская фундация компаний по организационно-правовому обеспечению программ вспомогательных репродуктивных технологий».

англійською мовою — «Ukrainian Foundation of Companies Providing Organizational and Legal Support of Assisted Reproductive Technologies».


Скорочена назва Асоціації:

українською мовою — Асоціація «Забезпечення програм ДРТ»,

російською мовою — Ассоциация «Обеспечение програм ВРТ»,

англійською мовою — Association «ART Support».

 1. Асоціація не допускає можливості здійснення вирішального впливу на господарську діяльність засновників (учасників) або погодження їх конкурентної поведінки.
 2. Метою (предметом) діяльності Асоціації є лише координація господарської діяльності учасників без права втручання в їх виробничу й комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень. 
 3. Асоціація діє на підставі законодавства України та цього Статуту.
 4. Асоціація є юридичною особою з моменту державної реєстрації, має самостійний баланс, має свої рахунки в установах банків, печатку з власним найменуванням, оформлену відповідно до чинного законодавства України, інші печатки та штампи зі своєю символікою. Асоціація має право бути власником свого фірмового найменування.
 5. Асоціація утворюється лише як договірне об’єднання, яке не є господарським товариством чи підприємством. Асоціація не здійснює самостійно підприємницьку діяльність й не укладає будь-яких договорів (контрактів) щодо спільної підприємницької діяльності, не засновує і не виступає співзасновником суб’єктів господарювання, не здійснює контроль та управління.

.....

1.9. Умови щодо принципів координації господарської діяльності учасників Асоціації. Асоціація може здійснювати координацію діяльності учасників лише з таких питань: 

1.9.1. Технічної інформації та освіти учасників Асоціації, а саме: 

 • роз'яснення цілей Асоціації шляхом організації лекцій, дискусій, семінарів і конференцій, виступів у засобах масової інформації, надання консультацій, залучення місцевих і закордонних спеціалістів-консультантів; 
 • розповсюдження досягнень науки, технічних знань, передового досвіду про ефективні технології, впровадження заходів зниження витрат, безпечні технології; 
 • формування системи професійної підготовки своїх учасників, регулярного публікування інформації про роботу Асоціації та її учасників, про галузеві проблеми, іноземний досвід; 
 • організації аналітичних робіт з питань менеджменту та маркетингу на задіяних ринках і регулярного розповсюдження результатів цих робіт серед учасників Асоціації; 
 • надання лише методичної допомоги учасникам Асоціації під час усунення недоліків у роботі чи підвищення кваліфікації працівників учасників Асоціації. 
   1. Забезпечення інформацією, а саме: збирання серед учасників даних лише проорганізаційно-правове забезпечення програм лікування безпліддя з використанням допоміжних репродуктивних технологійта інше, у тому числі з метою дослідження ринку, й поширення їх в узагальненому вигляді не раніше місяця після збирання за умов неможливості використання цих даних проти учасників Асоціації та/або конкурентів. 
   2. У сфері стандартизації, а саме: сприяння підвищенню ефективності функціонування галузі (ринкупослуг) винятково шляхом розроблення, обговорення, внесення пропозицій щодо об'єктивно обґрунтованих видів класифікаторів, стандартів якості послуг, експлуатаційної надійності та безпеки, етичних норм. 
   3. Стосунків з органами влади та між учасниками, а саме: 
 • співробітництва з органами влади лише з питань нормативно-правового врегулювання загальних засад функціонування на задіяному ринку послуг; 
 • захисту інтересів учасників Асоціації в органах державної влади, а також в інших організаціях як в Україні, так і за кордоном; 
 • сприяння у створенні умов для виходу учасників Асоціації на закордонні ринки. 

1.10. Умови щодо недопущення здійснення Асоціацією підприємницької діяльності: 

1.10.1. Асоціація не здійснює самостійно підприємницької діяльності й не укладає будь-яких договорів (контрактів) щодо спільної підприємницької діяльності, не засновує і не виступає співзасновником суб'єктів господарювання, не здійснює контролю або управління. 

1.10.2. Асоціація та її учасники не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що можуть обмежити конкуренцію між учасниками Асоціації, зокрема, узгоджених дій, які стосуються: 

 • ціни, за якою продаються послуги; 
 • кількості послуг, які надаються; 
 • стандартних формул, за якими обраховується ціна; 
 • підтримки фіксованого співвідношення між цінами на конкуруючі, але не однакові послуги; 
 • відміни знижок на ціну або встановлення єдиних знижок; 
 • кредитних договорів, що розповсюджуються на покупців; 
 • не знижування ціни без завчасного попередження всіх інших учасників узгоджених дій; 
 • купівлі надлишкової кількості послуг, запропонованих за низькими цінами (з метою підтримки більш високої ціни на послуги); 
 • призначення єдиного агента з продажу, який може керувати обсягами продажу послугусіх учасників узгоджених дій; 
 • розподілу покупців між учасниками узгоджених дій; 
 • розподілу територій, придбання чи реалізації послуг між учасниками узгоджених дій. 
 1. Філії, представництва, інші відокремлені підрозділи Асоціації відкриваються без створення юридичної особи.
 2. Засновники (учасники) Асоціації не отримують прямих прибутків (дивідендів) від задекларованої її діяльності. 
 3. Асоціація та її засновники (учасники) не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що можуть обмежити конкуренцію між учасниками Асоціації. 
 4. .......
 5. Асоціацію засновано на невизначений час.


2. Мета та завдання Асоціації


2.1. Метою діяльності Асоціації є забезпечення законності та прозорості надання організаційних, правових посередницьких та інших послуг із лікування безпліддя із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій для громадян України та інших країн.


2.2. Предметом діяльності Асоціації є:

 • підтримка принципів законності, відкритості, порозуміння, добросовісної конкуренції та професійної етики в сфері надання послуг щодо забезпечення програм допоміжних репродуктивних технологій;
 • протидія зайвій комерціалізації сфери послуг з лікування та організаційного забезпечення програм з використанням допоміжних репродуктивних технологій; 
 • унеможливлення діяльності недобросовісних посередників на ринку послуг в сфері репродуктивної медицини, які порушують чинне законодавство та недотримуються засад суспільної моралі; 
 • забезпечення для чоловіків та жінок рівних репродуктивних прав, включно з можливістю мати дитину особами, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі, чи є одинокими;
 • удосконалення нормативно-правового регулювання процесу надання послуг у сфері репродуктивної медицини;
 • забезпечення високих професійних стандартів якості обслуговування замовників програм допоміжних репродуктивних технологій, у т.ч. громадян інших країн; 
 • протидія проведенню програм допоміжних репродуктивних технологій, які завідомо порушують норми чинного законодавства України, засади суспільної моралі, не забезпечують дотримання прав народженої (народжених) за допомогою застосування таких технологій дитини (дітей);
 • захист прав та законних інтересів всіх учасників програм допоміжних репродуктивних технологій, особливо прав сурогатних матерів і донорів;
 • сприяння створенню позитивного іміджу України як правової держави. 


2.3. Для реалізації мети та завдань Асоціація здійснює такі види діяльності:

 • роз'яснює цілі Асоціації шляхом організацій лекцій, дискусій, семінарів і конференцій, виступів у засобах масової інформації, надання консультацій, залучення місцевих і закордонних спеціалістів-консультантів; 
 • розповсюдження досягнень науки, технічних знань, передового досвіду про ефективні технології, впровадження заходів зниження витрат, безпечні технології; 
 • сприяє формуванню системи професійної підготовки своїх учасників, регулярного оприлюднення інформації про роботу Асоціації та її учасників, про галузеві проблеми, іноземний досвід; 
 • забезпечує постійний обмін професійним досвідом між членами Асоціації, а також обмін інформацією щодо випадків порушення законодавства, шахрайства чи інших протиправних або аморальних дій учасників програм допоміжних репродуктивних технологій, у т.ч.: замовників (майбутніх батьків), донорів, сурогатних матерів або осіб, що бажають ними стати;
 • виробляє спільну політику щодо способів і методів інформування громадськості, органів влади та місцевого самоврядування, засобів масової інформації щодо сутності та особливостей застосування програм допоміжних репродуктивних технологій та діяльності із організаційно-правового супроводження програм допоміжних репродуктивних технологій;
 • забезпечує неухильне дотримання авторських прав, законодавства щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності, правил використання, копіювання, опублікування інформації, у т.ч. контенту, інформаційних і рекламних матеріалів на інтернет-сайтах (порталах, форумах, соціальних мережах, тощо) членів Асоціації та інших учасників програм допоміжних репродуктивних технологій;
 • налагоджує та укріплює зв’язки з іншими організаціями, установами, що діють у сфері допоміжних репродуктивних технологій та суміжних галузях;
 • співпрацює з асоціаціями інших країн, що мають подібні завдання, бере участь у роботі міжнародних і національних громадських медичних та правозахисних організацій, використовує інші форми розвитку міжнародних зв'язків;
 • розробляє учбові, довідкові, методичні та інструктивні матеріали, створює учбові фільми і відеофільми без мети отримання прибутку;
 • сприяє видавницькій, рекламно-інформаційній діяльності, видавництву книг, журналів, брошур, буклетів з тематики діяльності Асоціації, а також поширенню інформації про діяльність Асоціації у мережі Інтернет;
 • сприяє проведенню спеціальних науково-практичних та інших досліджень в сфері застосування допоміжних репродуктивних технологій;
 • надає матеріальну, інформаційну підтримку ініціативам, направленим на реалізацію заходів з покрашення репродуктивного здоров'я населення;
 • провадить доброчинну діяльність у сфері охорони здоров'я, захист прав дітей, пропаганди ідей добра, милосердя та справедливості;
 • провадить іншу діяльність для реалізації цілей і завдань Асоціації відповідно до чинного законодавства.


3. Засновники та члени Асоціації


.....

3.2. Учасником Асоціації може бути будь-який суб'єкт господарювання, юридична особа, яка займається організацією та/або правовим забезпеченням проведення програм лікування безпліддя з використанням допоміжних репродуктивних технологій, яка створює і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, має відповідні ліцензії та згодна виконувати обов'язки, що на неї покладають установчі документи Асоціації. Членство в Асоціації здійснюється на недискримінаційних засадах. 

3.3. Усі члени Асоціації є рівними у своїх правах та обов'язках незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності.

3.4. Засновники Асоціації, які підписали установчий договір про її створення, є членами Асоціації. 

3.5. Підприємства, що входять до Асоціації, зберігають повну господарську та фінансову самостійність. 

3.6. Члени Асоціації реалізують свої права та законні інтереси, також виконують свої обов’язки перед Асоціацією безпосередньо через керівника відповідної організації або уповноваженого ним представника.

3.7. Асоціація є вільною для вступу нових учасників. Прийняття в члени Асоціації здійснюється на підставі заяви про вступ до Асоціації. Рішення про прийняття в члени Асоціації приймається Загальними зборами членів Асоціації.

3.8. Членство в Асоціації припиняється лише у зв'язку з виключенням учасника Асоціації або при виході учасника з Асоціації. 

3.9. Виключення учасника з Асоціації відбувається за умови, якщо: 


 • учасник Асоціації припиняє діяльність; 
 • компетентний орган відзиває (анулює) видану учаснику відповідну ліцензію; 
 • учасник не виконує вимог, передбачених законодавством України, установчими документами Асоціації. 

3.10. Член Асоціації, який порушив законодавство України або установчі документи Асоціації, допустив некоректні дії, що негативно впливають на престиж Асоціації або її членів, не сплатив вступний або членські внески може бути виключений із Асоціації.

3.11. Виключення здійснюється відповідно до рішення Загальних зборів членів Асоціації.

3.12. Асоціація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а члени Асоціації не несуть відповідальності за зобов'язаннями Асоціації.


4. Права та обов’язки засновників та членів Асоціації


4.1. Члени Асоціації мають право:

 • самостійно провадити власну господарську діяльність поза межами Асоціації;
 • бути членом інших господарських об'єднань;
 • обирати керівні органи Асоціації та пропонувати до їх складу своїх представників;
 • подавати пропозиції до порядку денного Загальних зборів членів Асоціації не пізніше ніж за два тижні до початку їх роботи;
 • брати участь у роботі над документами, що визначають головні напрями діяльності Асоціації, подавати до Загальних зборів членів Асоціації пропозиції спрямовані на захист інтересів і вдосконалення діяльності Асоціації та її членів;
 • користуватися матеріально-технічними засобами, а також послугами, консультаціями та рекомендаціями, які надаються Асоціацією;
 • одержувати підтримку Асоціації під час розгляду спірних питань в органах державної влади та управління;
 • одержувати інформацію про діяльність Асоціації;
 • добровільно виходити з Асоціації, попередивши про це не пізніше ніж за два місяці.


4.2. Члени Асоціації зобов’язані:

 • дотримуватись установчих документів та виконувати рішення, що приймаються Загальними зборами членів Асоціації;
 • брати участь у реалізації цілей і завдань Асоціації;
 • розвивати співробітництво між собою на основі доброзичливої, взаємної поваги і підтримки, безумовного виконання взаємних зобов’язань;
 • вчасно сплачувати вступний і членські внески та інші платежі;
 • своєчасно та оперативно надавати Асоціації на її запит дані, що не становлять комерційної таємниці, а також самостійно повідомляти про реорганізацію, зміну назви, адреси чи керівників, службових телефонів керівників та інше.


5. Органи управління Асоціації


5.1. Органами управління Асоціації є:

Загальні збори – вищий орган Асоціації;

Президія Асоціації — виконавчий орган Асоціації;

Президент — вища виборна посада, здійснює керівництво поточною діяльністю та виконавчим органом Асоціації. 

Перший Віце-Президент — виборна посада, здійснює керівництво поточною діяльністю та виконавчим органом Асоціації під керівництвом Президента Асоціації.

Віце-президенти (за напрямами роботи) —  виборна посада, здійснює керівництво поточною діяльністю та виконавчим органом Асоціації під керівництвом Президента Асоціації.

5.2. В Асоціації створюється та діє Наглядова рада, а також можуть створюватись спеціальні комісії та комітети. Для забезпечення поточної діяльності Асоціації додатково може бути створений допоміжний орган — Секретаріат Асоціації, сфера діяльності та завдання якого регулюється окремим положенням, яке затверджується Президією Асоціації. 

В Асоціації на постійній основі створюються:


 • комітет з питань зв’язків з засобами масової інформації;
 • комітет з правових питань;
 • комітет з етики.


Члени комітетів висуваються Загальними зборами членів Асоціації та затверджуються Президією Асоціації. Строк повноважень,  кількісний склад, порядок формування комітетів та основні засади їх діяльності закріплюються у Положенні про комітети, яке затверджується Загальними зборами членів Асоціації. Комітет очолює Голова комітету, який обирається членами Комітету на перших зборах членів Комітету з числа членів Комітету шляхом прямого відкритого голосування, простою більшістю голосів. 

5.3. Вищим органом Асоціації є Загальні збори членів Асоціації, які скликаються не рідше ніж один раз на рік.

5.4. Позачергові загальні збори членів Асоціації скликаються Президією Асоціації за власною ініціативою, або на вимогу Наглядової ради, або за заявою не менше ніж 1/3 членів Асоціації для розв’язання термінових питань, що виникли в процесі діяльності Асоціації і які виходять за межі компетенції Президії.

Президент Асоціації може призначити письмове опитування членів Асоціації без скликання Загальних зборів. Проект рішення або питання для голосування надсилається членам Асоціації, які повинні у письмовій формі його узгодити. Рішення на основі письмового опитування набуває чинності після його підписання належним чином членами Асоціації або їх уповноваженими представниками.

5.5. Члени Асоціації письмово повідомляються про скликання Загальних зборів членів Асоціації не пізніше як за 30 днів до скликання Зборів. У повідомленні мають бути зазначені питання, які пропонується до розгляду на Загальних зборах членів Асоціації.

5.6. Загальні збори членів Асоціації вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше 2/3 членів Асоціації.

5.7.Кожен член Асоціації має один голос.


5.8. Рішення Загальних зборів членів Асоціації приймаються кваліфікованою більшістю голосів 3/4 присутніх на Загальних зборах  членів Асоціації, або їх представників, з таких питань:

- прийняття Статуту Асоціації та внесення до нього змін і доповнень;

- прийняття рішення про припинення діяльності Асоціації.

5.9. Рішення з питань обрання та звільнення членів Президії, Президента, членів наглядової ради Асоціації та з усіх інших питань приймаються кваліфікованою більшістю 2/3 голосів присутніх на Загальних зборах представників членів Асоціації. 

5.10. До компетенції Загальних зборів членів Асоціації належить:

- визначення основних напрямів діяльності Асоціації, затвердження планів і звітів про їх виконання;

- вирішення питань про прийняття в господарське об'єднання нових учасників та виключення учасників з його складу;

 - схвалення змін та доповнень до Установчого договору про створення та діяльність Асоціації.

- схвалення змін та доповнень до Статуту;

- затвердження річних результатів діяльності Асоціації;

- затвердження звітів і висновків Президії, Наглядової ради;

- затвердження розміру та форми вступних і членських внесків, а також термінів їх сплати;

- обрання та звільнення членів Президії, Президента, членів Наглядової ради Асоціації;

- прийняття рішення про припинення діяльності Асоціації, призначення ліквідаційної комісії і затвердження ліквідаційного балансу;

- створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв Асоціації, прийняття рішень про участь у інших некомерційних організаціях;

5.11. У період між Загальними зборами членів Асоціації керівництво Асоціацією здійснює Президія Асоціації, яка обирається строком на 5 років, з правом бути переобраною на наступний термін. 

5.12. До компетенції Президії Асоціації належить:

- скликання Загальних зборів членів Асоціації, визначення порядку денного Загальних зборів членів Асоціації, час і місце їх проведення;

- внесення на розгляд Загальних зборів членів Асоціації проекту основних напрямків діяльності Асоціації на поточний рік;

- здійснення контролю за виконанням рішень Загальних зборів членів Асоціації і затверджених ними основних напрямків діяльності Асоціації;

- затвердження кошторису на утримання Асоціації, її органів, та проведення заходів Асоціації;

- затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Асоціації.

Повноваження та організаційні питання діяльності Президії, у т.ч. порядок обрання її керівного складу, наділення керівництва певними функціями тощо, визначається цим Статутом та окремим Положенням «Про Президію Асоціації», яка затверджується Загальними зборами учасників Асоціації.

5.13. Президія Асоціації, Президент Асоціації обираються членами, присутніми на Загальних зборах членів Асоціації. Збори визначають порядок обрання та кількісний склад Президії. Президент є керівником виконавчого апарату Асоціації;

5.14. Основною формою роботи Президії є її засідання. Президія є повноважною, якщо на засіданні присутні не менше ніж половина членів Президії. Член Президії має один голос. Президія приймає рішення простою більшістю голосів присутніх членів.

5.15. Засідання Президії Асоціації скликаються не рідше ніж один раз на півроку (шість місяців) і є повноважним приймати рішення , якщо в ньому бере участь більшість його членів.

5.16. На засіданнях Президії головує Президент Асоціації або у разі його відсутності Перший Віце-Президент Асоціації, а за відсутності останнього, один з віце-президентів за окремим письмовим дорученням Президента, а при не заміщенні цих посад — будь-який інший член Президії за письмовим дорученням Президента. Голос головуючого у разі рівної кількості голосів членів Президії є вирішальним. Рішення Президії Асоціації підписує головуючий на засіданні.                       

5.17. Президент:

- обирається на 5 років, з правом бути обраним повторно;

- керує виконавчим органом Асоціації;

- організовує виконання рішень Загальних зборів членів Асоціації та її Президії;

- без доручення представляє Асоціацію в органах державної влади та управління, громадських і міжнародних організаціях, у відносинах із зарубіжними партнерами;

- розпоряджається грошовими коштами та майном Асоціації;

- утворює необхідні підрозділи Асоціації і призначає їх керівників;

- визначає структуру, штатну чисельність, посадові оклади працівників Асоціації, в т.ч. Секретаріату Асоціації;

- розпоряджається розрахунковими та іншими рахунками Асоціації в банках, підписує грошово-розрахункові документи;

 -  зберігає печатку та Статут Асоціації;

Президент  може делегувати свої права  іншим членам Президії Асоціації за своїм письмовим розпорядженням.

5.18. Перший Віце-Президент Асоціації обирається Загальними зборами членів Асоціації. З кола членів Президії можуть бути обрані також два Віце-Президента Асоціації (за визначеними напрямками діяльності). Повноваження та функції Першого Віце-Президента, Віце-Президентів  Асоціації цим Статутом та Положенням «Про Президію Асоціації».

5.19. Президент Асоціації  в будь-який момент може скласти з себе повноваження  письмово попередивши про це Президію Асоціації не менш ніж за 2 місяці.

5.20. У разі складанням Президентом Асоціації своїх повноважень, повноваження Президента до наступних Загальних зборів членів Асоціації виконує Перший Віце-Президент, а вразі неможливості здійснення останнім цих повноважень, повноваження Президента виконує один із членів Президії, обраний на найближчому засіданні Президії. На найближчих загальних зборах членів Асоціації обирається новий Президент Асоціації. 

5.21. Наглядова рада обирається членами, які присутні на Загальних зборах членів Асоціації на 5 років, та підзвітна виключно їм. Загальні збори членів Асоціації визначають кількісний склад Наглядової ради та порядок її діяльності.

5.22. Голова Наглядової ради обирається зі складу Наглядової ради її членами.

5.23. Наглядова рада здійснює контроль за дотриманням Президії Асоціації вимог Статуту, виконанням рішень Загальних зборів членів Асоціації.

5.24. Наглядова рада складає висновки за річними звітами та балансами та подає їх Загальним зборам членів Асоціації на затвердження.


6. Джерела фінансування та порядок використання майна та коштів Асоціації


6.1. Діяльність Асоціації фінансується виключно за рахунок вступних і членських внесків, благодійної допомоги та інших джерел.

6.1. Асоціація відповідно до законодавства України може мати у власності  будь-яке майно, передане Асоціації в установленому порядку та необхідне для її статутної діяльності.

6.2. Грошові кошти Асоціації утворюються:

- з надходжень від основної діяльності, яка відповідає меті та задачам неприбуткової організації;

- з членських внесків;

- з добровільних внесків і пожертвувань підприємств, установ, організацій, банків, приватних осіб, донорських організацій;

- з інших надходжень, не заборонених чинним законодавством для неприбуткових організацій.

6.3. Члени Асоціації, які зробили свої внески, а також інші особи не мають ніяких прав щодо внесеного майна або коштів і не набувають окремих прав щодо майна (коштів) Асоціації за винятком випадків, коли майно було передане у користування на певний термін згідно з відповідним договором з Асоціацією. У разі припинення членства в Асоціації внесені кошти та майно, які були передані Асоціації у власність, поверненню не підлягають.

6.4. Члени Асоціації не несуть відповідальності щодо її зобов’язань, Асоціація не несе відповідальності щодо зобов’язань її членів та держави. Асоціація не відповідає за зобов’язаннями пожертвувачів, а їх внески не повертаються.

6.5. Розмір Членських внесків, порядок, терміни та умови їх сплати, а також підстави для звільнення від сплати членських внесків закріплюється виключно «Положенням про членські внески», яке затверджується на Загальних зборах членів Асоціації. 

6.6. Фінансова діяльність Асоціації здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.7. Асоціація є єдиним розпорядником своїх коштів. Кошти Асоціації використовуються для реалізації завдань, визначених цим Статутом. Асоціація користується самостійністю у питаннях визначення умов оплати праці штатних працівників Асоціації, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.

 

7. Порядок обліку, звітності та контролю


7.1. Асоціація здійснює облік результатів своєї діяльності, веде оперативний, бухгалтерський облік і статистичну звітність відповідно до вимог чинного законодавства України.       


8. Внесення змін та доповнень до Статуту Асоціації


8.1. Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються Загальними зборами членів  Асоціації за поданням  Президента Асоціації, Президії Асоціації або делегатами Загальних зборів членів Асоціації. Рішення про внесення змін та доповнень у статутні документи Асоціації приймається 3/4 голосів делегатів, присутніх на Загальних зборах членів Асоціації.

8.2. Про зміни, що сталися у статутних документах, Асоціація повідомляє відповідний орган реєстрації у передбаченому законом порядку.           


9. Припинення діяльності Асоціації


9.1. Припинення діяльності Асоціації може бути здійснено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.2. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Асоціації приймають Загальні збори  членів Асоціації за поданням Президента Асоціації, Президії Асоціації або делегатів Загальних зборів членів Асоціації. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Асоціації приймається 3/4 голосів делегатів, присутніх на Загальних зборах членів Асоціації. Реорганізація Асоціації можлива виключно шляхом перетворення в інше господарське об'єднання. До господарського об'єднання, утвореного в результаті реорганізації, переходять усе майно, усі права та обов'язки Асоціації.

9.3. Ліквідацію Асоціації здійснює ліквідаційна комісія. Ліквідаційна комісія оцінює майно та кошти Асоціації, складає ліквідаційний баланс і доводить його до відома Президента Асоціації та Президії Асоціації, а також виконує усі передбачені діючим законодавством дії.

9.4. У разі ліквідації Асоціації майно та кошти, що залишаються після задоволення вимог усіх кредиторів, не можуть розподілятися між засновниками та членами Асоціації, вони використовуються на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавством, спрямовуються в дохід держави.

Поиск по сайту